Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i Tullverkets föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande med mera respektive TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem.

Förslaget avser en ändring så att den idag manuella hanteringen av intyg om varors utförsel från EU:s tullområde ändras, för att Tullverket ska kunna meddela intygen i elektronisk form.