Yttrande över förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring med anledning av översynen av åtgärdsprogram enligt nitratdirektivet (91/676/EEG)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innehåller:

  • en ny bestämmelse om lagring av flytande rötrester från jordbruksverksamhet,
  • en ny skrivning om behovsanpassad gödsling,
  • en möjlighet att ge dispens för kvävegödsling av mellangrödor vid bekämpning av karantänskadegörare,
  • krav på att hela arealen måste utnyttjas för spridning av stallgödsel under en femårsperiod tas bort och ersätts med ett allmänt råd och
  • att mängden lättillgängligt kväve som får tillföras före höstsådd av andra grödor än oljeväxter sänks från 40 kg/ha till 30 kg/ha i känsliga områden.