Yttrande över förslag till ändringar i kapitel 5 och 6 i Tullordningen (TFS 2016:2)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådet konstaterar att Tullverket gör en tydlig kvalitativ beskrivning av förslagets effekter för företags kostnader och att det tydligt framgår varför det finns svårigheter i att ta fram vissa uppgifter. Samtidigt konstaterar Regelrådet att det inte framgår om Tullverket har försökt ta kontakt med berörda aktörer, vilket hade kunnat vara en möjlighet för att få fram dessa uppgifter. Regelrådet finner därför att kostnadsbeskrivningen hade kunnat kompletteras med en sådan redogörelse, samt med en redogörelse av vilka kostnader som väntas uppstå med det krav på betalningsanstånd och tillstånd till samlad garanti som väntas krävas av järnvägsaktörer som väljer att ankomma till anvisad plats. Regelrådet konstaterar även att förslaget till ändring i kapitel 6 bedöms leda till minskade kostnader för företag. Även i denna del vore det önskvärt med en kvantifiering av de minskade kostnaderna. Sammantaget finner dock Regelrådet att den tydliga kvalitativa beskrivningen ger en bra bild av förslagets effekter för företags kostnader, varför denna aspekt bedöms vara godtagbar trots önskvärda förtydliganden.

Regelrådet konstaterar att beskrivningen av förslagens påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, som framgår på sida 11, 15 och 16 i konsekvensutredningen, samt särskilda effekter för och hänsyn till små företag, som framgår på sida 11 och 16 i konsekvensutredningen, är tydlig och väl genomförd.

Vidare konstaterar Regelrådet att konsekvensutredningen inte innehåller någon redogörelse av hur och när förslaget kan utvärderas, påverkan på berörda företags intäkter eller vilka åtgärder som har vidtagits för att begränsa förslagets effekter för företag. Enligt den nya förordningen om konsekvensutredningar (2024:183) ska en konsekvensutredning innehålla en redogörelse av dessa aspekter. Eftersom förordningen nyligen har trätt i kraft och då arbetet med konsekvensutredningen sannolikt har pågått sedan innan förordningen trädde i kraft, anser Regelrådet i detta fall att det dock inte är någon avgörande brist att dessa beskrivningar saknas.

Regelrådet finner sammantaget att konsekvensutredningen uppfyller kraven i förordningen (2024:183) om konsekvensutredningar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag