Yttrande över förslag till ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter rörande bl.a. frågor om kontoföring och avgifter

I promemorian föreslås vissa ändringar av lagen (2004:1199) och förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter samt av luftfartslagen (2010:500). Lagen och förordningen om handel med utsläppsrätter har ändrats ett flertal gånger vilket lett till att de blivit svåröverskådliga. De innehåller dessutom paragrafer som inte längre är aktuella då de avser tidigare handelsperioder. En del av ändringarna görs för att det svenska regelverket ska överensstämma med den nya s.k. registerförordningen, kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister. Vidare har Europeiska kommissionen i en skrivelse till regeringen ifrågasatt Sveriges genomförande av handelsdirektivet. En större revidering av lagen och förordningen om handel med utsläppsrätter pågår inom regeringskansliet, i avvaktan på resultatet av det arbetet lämnas det nu förslag på ändringar av mer brådskande karaktär.

Den nya registerförordningen innebär att lagen och förordningen om handel med utsläppsrätter behöver ändras t.ex. behöver artikelhänvisningar uppdateras, nya kontotyper införas och avgifterna justeras. Bl.a. införs bestämmelser som innebär att de nya kontotyperna handelskonton och mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter tas med i listan över konton som kontoföringsmyndigheten är ansvarig för. Kontoföringsmyndigheten föreslås t.ex. få rätt att ta ut höjda avgifter både för ansökan om och förande av handelskonton och persondepåkonton samt för ansökan om att öppna externa handelsplattformskonton.

De verksamhetsutövare som omfattas av handelsdirektivet måste inneha ett konto i unionsregistret, avhängigt deras verksamhet tilldelas verksamhetsutövarna ett depåkonto för verksamhetsutövare eller ett depåkonto för luftfartygsoperatörer. För frivilliga deltagare i systemet med handel av utsläppsrätter finns persondepåkonton och handelskonton.

I samband med den nya registerförordningen ställs högre krav på dokumentation och granskning hos den nationella administratören. Det har lett till att Energimyndigheten, med nuvarande avgiftsnivåer, inte har täckning för de kostnader som ansökning om, och förande av, dessa konton innebär varför höjda avgifter föreslås.