Yttrande över förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter om resolution

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

De föreslagna ändringarna innebär att det i föreskrifterna (RGKFS 2015:2) om resolution bland annat införs bestämmelser om hur stor andel av de globalt, europeiskt respektive nationellt systemviktiga resolutionsenheterna som får omfattas av ett alternativt efterställningskrav, avgifter för ansökningar om tillstånd för återköp m.m. av kvalificerade skuldinstrument, hur det högsta förfogandebeloppet ska beräknas och vilka uppgifter om kravet på kapitalbas och nedskrivningsbara skulder som ett företag ska offentliggöra respektive lämna till Riksgälden. Ändringsförslagen innebär att bestämmelserna om minimikravet på nedskrivningsbara skulder föreslås upphävas. Ändringarna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 juli 2021.

Taggar:

resolution