Yttrande över förslag till ändringar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SPSFS 2006:15) till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Regelrådet tar inledningsvis upp några frågor av formell natur. Till en början kan konstateras att rubriken avseende de föreslagna ändringarna är felaktig (förslaget avser ändringar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd). Ingressen är ofullständig såtillvida att det inte anges vilka paragrafer som ändras och inte heller att föreskrifterna trycks om i sin helhet. Eftersom huvudtexten inte spaltas i nuvarande och föreslagen lydelse borde vidare en sådan redovisning i tydlighetens intresse ha lämnats på annat håll, exempelvis i konsekvensutredningen. Vad gäller det sakliga innehållet innebär de nu föreslagna föreskriftsändringarna bl.a. krav på utbildning och kvalifikationer för olika typer av bevakningsverksamhet. Enligt Rikspolisstyrelsen är ändringarna påkallade bl.a. av EG-direktiv 2005/36/EG avseende erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare. Det finns i dagsläget cirka 300 auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag med närmare 20 000 anställda som direkt berörs av förslagen. En del ändringar kan antas innebära förenklingar och vara till fördel för de företag som berörs och en del kan antas innebära en ökad administration. Den utredning om förslagens konsekvenser som ligger till grund för föreskriftsändringarna belyser inte närmare förslagens effekter för berörda företag eller huruvida alternativa lösningar övervägts. Regelrådet saknar således möjlighet att bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen valts. Regelrådet kan därför inte tillstyrka de föreslagna ändringarna.