Yttrande över förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:17) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Motivering till Regelrådets ställningstagande

Det remitterade förslaget avser genomförande av en kontrollsatsning avseende skyddsåtgärder mot växtskadegörare i träemballage som ska uppfylla kraven i EU-kommissionens genomförandeförordning på området.

Regelrådet konstaterar att förslagsställaren på ett godtagbart sätt har redovisat samtliga delaspekter i sin konsekvensutredning. Det framgår tydligt av förslagsställarens konsekvensutredning att de föreslagna nationella bestämmelserna inte innebär någon ändring jämfört med det som har gällt enligt EU-gemensamma bestämmelser sedan den 1 mars 2021 och att inga kostnadsmässiga eller andra konsekvenser uppkommer jämfört med den situationen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag