Yttrande över förslag till ändringar i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar

Remissen innehåller förslag till ändringar i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar. Förslaget syftar till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå hos aktuella anläggningar för att tillgodose det allmänna intresset av ett fullgott strålskydd. För berörda verksamhetsutövare innebär förändringarna nya tekniska, organisatoriska och administrativa krav rörande uppförande, innehav, drift och avveckling av kärntekniska anläggningar. Förslaget innebär en förenkling av regelverket på området då bestämmelser som nu finns i flera olika föreskrifter samlas ihop i en och samma författning.