Yttrande över förslag till ändringar i tillsynsföreskrifterna och förslag till nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om nedskrivningsbara skulder och kapitalbas

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar (tillsynsföreskrifterna)

Finansinspektionen föreslår nya regler om

– anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument,

– offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas, samt

– tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.

Med anledning av förslaget till nya regler om offentliggörande av information föreslås också nya regler i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Finansinspektionen föreslår också att myndigheten får möjlighet att besluta om konsolidering i vissa fall, och att bestämmelserna om grupper av kunder med inbördes anknytning upphävs.

Därutöver föreslås ändringar i vissa andra föreskrifter (FFFS 2010:3 om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, FFFS 2013:9 om värdepappersfonder och FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder) med anledning av de ändringar som görs i tillsynsföreskrifterna.

Finansinspektionen föreslår även nya föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder.