Yttrande över förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, m.m.

Remissen innehåller förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar samt i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt typgodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet. Ändringarna avser krav för typgodkännande av konverteringssatser för reducerade avgasutsläpp. Genom användning av en godkänd konverteringssats kan ett tungt fordon uppgraderas för lägre avgasutsläpp. Tunga fordon får enligt trafikförordningen (1998:1276) köras inom miljözoner endast en begränsad tid från första registreringsdatum. Äldre fordon kan uppgraderas och genomgå motorcertifiering för att klara hårdare utsläppskrav. Syftet med förslagen är att införa ett alternativ till motorcertifiering av tunga fordon genom möjligheten att installera en godkänd konverteringssats. De företag som berörs av förslaget är främst kollektivtrafikföretag, åkeriföretag och besiktningsföretag.