Yttrande över förslag till en mer ändamålsenlig reglering av spridningen av flera växtskyddsmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget förväntas förbättra möjligheterna att utforma effektiva bekämpningsstrategier. Fler produkter som innehåller samma verksamma ämne kommer kunna användas utan begränsning i fråga om antal behandlingar annat än för den enskilda produkten. Detta förväntas leda till högre skörd och bättre kvalitet på skörden. Syftet med förslaget uppges vara att förenkla och förtydliga regleringen.

Avsaknaden av beskrivningen av alternativa lösningar, hur många och hur stora företagen som berörs, samt särskild hänsyn till små företag är som utgångspunkt en brist. Men eftersom förslaget avser tydliggörande och en uppenbar förenkling för företag kan Regelrådet ha överseende med att delaspekterna inte har redovisats tydligare och har därför bedömt alla delaspekter som godtagbara.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag