Yttrande över förslag till föreskrifter för hantering av signalkräfta

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta.

I sak anges förslaget innebära huvudsakligen följande. Det inrättas ett hanteringsområde för signalkräfta. Inom detta hanteringsområde ska signalkräfta fortsatt kunna fiskas och hanteras, dock med vissa inskränkningar jämfört med tidigare. Det anges minimistorlek som signalkräftor måste uppfylla för att få fiskas och särskilda bestämmelser för fiske efter kräftor i Vänern, Vättern och Hjälmaren. Vidare ingår bestämmelser om försäljning och annan överlåtelse av okokt kräfta samt om under vilka förhållanden som transport av signalkräfta är tillåten. Det fastställs vidare att utanför hanteringsområdet är fiske och övrig hantering av okokt signalkräfta förbjuden och det föreslås bestämmelser om hantering av signalkräfta för att undvika spridning av kräftpest. Den geografiska avgränsningen av hanteringsområdet slås fast och avser ett område där signalkräftan är vanligt förekommande och till stor del har ersatt flodkräftan.

Taggar:

signalkräfta