Yttrande över förslag till föreskrifter om alkoholhaltiga preparat och om ändring i Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit

Remissen innehåller Statens folkhälsoinstituts förslag till nya föreskrifter om alkoholhaltiga preparat och om ändring i institutets föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit. En ny alkohollag trädde i kraft den 1 januari 2011. Den innebar bl.a. att tillståndskravet för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat slopades. Dessförinnan gällde Läkemedelsverkets föreskrifter och interna instruktion på området vari det fanns detaljerade bestämmelser om bl.a. denaturering. Efter att det nämnda tillståndskravet avskaffades saknas tydliga regler om hur denaturering m.m. ska ske. Syftet med de förslagna föreskrifterna är att se till att det för branschen tydligt framgår på vilket sätt teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska denatureras samt hur skyddet för människors liv och hälsa ska säkerställas trots att tillståndskravet är borta. För att underlätta för Statens folkhälsoinstitut att uppfylla sitt tillsynsansvar föreslås att den som i sin näringsverksamhet säljer, inför eller importerar teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat ska anmäla detta till Statens folkhälsoinstitut. Vidare föreslås bestämmelser om denaturering och användning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.