Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

De föreslagna ändringarna utgör förenklingar och förtydliganden av nu gällande regler för märkning och registrering av svin. Förslaget innebär bl.a. att inte helt nödvändiga krav på märkning, rapportering samt journalföring utgår ur föreskrifterna. Regelrådet delar Jordbruksverkets bedömning att de föreslagna ändringarna medför minskade administrativa och andra kostnader för de företag som berörs. Regelrådet tillstyrker därför förslaget till ändrade föreskrifter.