Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter

De föreslagna ändringarna utgör förenklingar och förtydliganden av nu gällande regler för märkning och registrering av får och getter. Förslaget innebär bl.a. att inte helt nödvändiga krav på märkning och rapportering utgår ur föreskrifterna. Samtidigt införs dock i föreskrifterna (16 §) en regel om att journalföringen av djurinnehav ska omfatta de uppgifter som avses i del B punkt 1–2 i bilagan till rådets förordning (EG) nr 21/2004. Enligt den upprättade konsekvensutredningen bedöms de tillkommande kraven på journalföring medföra ökade administrativa kostnader med sammanlagt omkring 7,3 miljoner kronor. Regelrådet delar Jordbruksverkets uppfattning att ökningen av administrativa kostnader för journalföring är en direkt följd av gemenskapsrätten. Med hänsyn till detta och då övriga föreslagna ändringar synes innebära förenklingar och förtydliganden kan Regelrådet tillstyrka förslaget.