Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckning över narkotika

Regelrådet delar Livsmedelsverkets uppfattning att de föreslagna föreskriftsändringarna inte leder till några kostnadsmässiga eller andra konsekvenser för företag. Regelrådet tillstyrker därför förslagen.

Den upprättade konsekvensutredningen uppfyller i allt väsentligt kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.