Yttrande över förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget till föreskrifter innebär en sammanslagning av föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), om arbete i stark värme (AFS 1997:2), om arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och om skyltar och signaler (AFS 2008:13) samt förtydliganden av arbetsmiljölagen (1977:1160) vad avser byggherrens, projektörens och byggarbetsmiljösamordnares ansvar. Flera tidigare allmänna råd har fått föreskriftstatus.

Enligt Arbetsmiljöverket är de viktigaste förändringarna i förhållande till gällande föreskrifter:

Föreskrifternas struktur
Ändring av definitioner
Krav på byggherrars, byggarbetsmiljösamordnares och projektörers ansvar för bruksskedet
Ändringar i tillämpningsområdet
Upphävande av kravet på maximal koldioxidhalt och införande av krav på uteluftflöde
Skärpta krav på tillgänglighet
Ändrat krav på kontroll av ventilationssystem
Rutiner för förebyggande av brand samt nytt krav på utrymningsövningar vid behov
Nytt krav på att arbetsplatser ska vara utrustade med de brandredskap som behövs
Upphävande av krav på väntrum och överliggningsrum
Ändrat krav på att varumottag ska ha tak
Flyttning av bestämmelser om ställage
Ändring av krav på lufthastighet i dragskåp
Upphävande av föreskrifter om arbete i kylda livsmedelslokaler
Generellt krav på avkörningsskydd där risk finns
Krav på tillfällig utrymningsplats