Yttrande över förslag till föreskrifter om byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Med förslaget förtydligas kulturmiljölagens tillämpningsområde genom att klargöra vad som avses med byggnadsminne respektive område kring byggnaden (skyddsområde). Även objektet för ett byggnadsminne, annan anläggning och bebyggelseområde tydliggörs. I förslaget regleras vilka handlingar som ska ingå i en ansökan om tillstånd till ändring av ett byggnadsminne i strid mot skyddsbestämmelserna. Förslaget medför också att villkor om antikvarisk medverkan kan ställas i samband med ändringsarbeten av ett byggnadsminne och att den medverkandes uppgift är att bistå ägaren med kulturhistorisk kompetens. Det klargörs också att länsstyrelsen kan ställa krav på medverkandens kvalifikationer.

Taggar:

byggnadsminnen