Yttrande över förslag till föreskrifter om differentierad ersättning för elutrustning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om beräkning av differentierad ersättning för elutrustning med hänsyn till innehåll av farliga ämnen (NFS 202X:XX).

I förslaget till föreskrifter beskrivs hur en producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till kriteriet farliga ämnen och elutrustningens produktindelning vid beräkning av den differentierade ersättning som en producent ska betala till en producentansvarsorganisation. Differentiering ska ske utifrån de sex kategorier som anges i 21 § i förordningen om producentansvar för elutrustning och producentansvarsorganisationen ska ta ut en högre ersättning från en producent vars elutrustning innehåller ett eller flera ämnen på den så kallade kandidatförteckningen i halter över 0,1 viktprocent. Skrivningen i förslaget är en hänvisning till Reach-förordningen och tydliggör vad som avgör om ett ämne ska listas på kandidatförteckningen. Undantag ska göras för elutrustning som omfattas av kemikalieskatten och där samma ämne återfinns på kandidatförteckningen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag