Yttrande över förslag till föreskrifter om differentierad ersättning för förpackningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om beräkning av förpackningsavgifter med hänsyn till materialåtervinningsbarhet (NFS 2022:XX).

I förslaget till föreskrifter beskrivs hur en producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till kriteriet materialåtervinningsbarhet vid beräkning av den förpackningsavgift som en förpackningsproducent ska betala till en producentansvarsorganisation. Det är

materialslagen papper och plast som har bedömts ska omfattas av en differentiering. Differentieringen ska ske genom att en producent ska betala en högre ersättning i de fall när dess förpackningar har vissa angivna egenskaper eller beståndsdelar, vilka bedömts vara sämre utifrån ett materialåtervinningsperspektiv.

Det är producentansvarsorganisationerna som kommer att bestämma en producents slutliga förpackningsavgift. Föreskrifterna kommer dock att styra ersättningen till att i vissa angivna fall vara högre.

Det bakomliggande förslaget

Förslag