Yttrande över förslag till föreskrifter om färd med bred odelbar last samt färd med lång odelbar last

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya bestämmelser om färd med bred respektive lång odelbar last. Eftersom ändringarna och förslagen är omfattande föreslås ett nytryck av nu gällande författningar.

Förslagsställaren föreslår att föreskrifterna ändras strukturellt och att hänvisningarna skrivs om på ett sätt som innebär att förslagsställaren inte behöver ändra föreskrifterna när nya föreskrifter beslutas. I sak föreslås de båda författningarna ändras avseende krav på skyltar och nya bestämmelser för lyktor. Ändringar som enbart gäller bred odelbar last är bland annat viss tidsjustering när färd inte får ske, att transport av tunna lastenheter kommer att vara möjlig med stöd av föreskrifterna samt att färd genom Muskötunneln inte kommer att vara möjlig utan särskilt undantagsbeslut om bredden är större än 310 centimeter. Ändringar som enbart gäller lång odelbar last är bland annat att det föreskrivna vändningskravet tas bort samt att omfattningen av föreskrifterna ändras från ”allmän väg” till ”väg som inte är enskild”.

Det bakomliggande förslaget

Förslag