Yttrande över förslag till föreskrifter om förbrukningsfrånkoppling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter om utrustning och förberedelse för samt genomförande av förbrukningsfrånkoppling.

I sak anges förslaget inte innebära några större förändringar från den tidigare gällande föreskriften SvKFS 2001:1. När det gäller bestämmelserna om manuell frånkoppling anges det således röra sig om redaktionella ändringar. I den nya föreskriften ska minst 31 procent av den totala nettoförbrukningen i elnät som berörs kunna frånkopplas när frekvensen passerat alla fem frekvenssteg och är under 48,0 Hz. Motsvarande värde i dagens föreskrift är 30 procent. I den nya föreskriften ska den totala frånkopplingen när alla frekvenssteg är aktiverade inte överstiga 50,0 procent av vid varje tillfälle total nettoförbrukning i anslutet elnät med automatisk frånkoppling (AFK). Detta anges vara ett nytt krav. Tillsammans med den minimala omfattningen av varje steg innebär detta att ett intervall för genomförandet av automatisk förbrukningsfrånkoppling är infört. I den nya föreskriften ställs krav på övervakning av AFK-utrustning och att denna information ska kunna vidarebefordras till Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät). Övervakning ska ske i realtid gällande aktivering av AFK-utrustning och larm ska kunna vidarebefordras. Vissa undantag föreslås när kostnaderna inte kan anses skäliga.

Kraven på övervakning har inte funnits i den tidigare föreskriften för AFK. I den uppdaterade föreskriften stryks bestämmelser som idag finns i 4 § i SvKFS 2001:1 helt.  De stora elpannor eller värmepumpar som idag ingår i kravbilden för 4 § kommer istället att jämställas med alla andra elkunder, och kan komma att ingå i den ordinarie automatiska frånkopplingen (skillnaden innebär att de inte kommer att särbehandlas genom en tidigare frånkoppling än andra). I dagens föreskrift anges vidare att en överlappande förbrukning av manuell frånkoppling och automatisk frånkoppling maximalt får uppgå till en femtedel. I den uppdaterade föreskriften tas detta krav bort och istället införs ett allmänt råd att man ska planera dessa två funktioner så att så lite överlapp som möjligt sker. I den föreslagna nya föreskriften ställs krav på att ägarna av utrustning för automatisk frånkoppling vid installation, demontering eller justering av den samma ska information om åtgärden meddelas de innehavare av anslutna elnät som berörs av åtgärden. Utrustning får, liksom tidigare, inte vara inställd så att tillkoppling sker automatiskt. Dock har en justering införts i den föreslagna föreskriften så att omfördelning av förbrukning får ske efter frånkoppling givet att samma mängd total bortkopplad nettoförbrukning uppnås. Vidare införs i bilaga till föreskrifterna vissa tekniska krav på utrustning för AFK. En bestämmelse införs om att ifall det finns risk för att momentana effekten av elproduktion i en nätdel som frånkopplas vid aktivering av AFK överstiger momentana effekten på elförbrukningen i samma nätdel, ska det finnas en funktion som mäter flödesriktningen för aktiv effekt och förhindrar AFK-funktion vid import av aktiv effekt förutsatt att importen av den aktiva effekten inte bedöms vara försumbar.