Yttrande över förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion.

Förslaget innebär att varunummer för den produktion som ska rapporteras i vissa fall har ändrats.