Yttrande över förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion.

Förslaget innebär att varunummer för den produktion som ska rapporteras i vissa fall har ändrats.