Yttrande över förslag till föreskrifter om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik som ersätter nu gällande föreskrifter (RBFS 2818:1) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Det anges i remissen att stora delar av den upphävda föreskriften har överförts till den nya föreskriften utan någon ändring i sak. Vidare anges att i samband med författningssamlingen uppdateras blankett för rapportering av balansstatistisk för monetära finansinstitut (MFI-blanketten), uppdaterad blankett för rapportering av räntestatistik för monetära finansinstitut (MIR-blanketten) samt uppdaterad blankett för utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet (UBA-blanketten). Det föreslås vidare att Statistiska centralbyrån (SCB), precis som i dag, samlar in statistiken på uppdrag av Riksbanken. I remissen föreslås också att rapportering av utländska tillgångar och skulder (”RUTS blanketterna”) inte längre ska ingå i föreskrifterna om finansmarknadsstatistiken. Det föreslås i stället att RUTS ersätts med integrerad rapportering av internationell bankstatistik (”IRIS”), som föreslås bli reglerad i en separat föreskrift.[1]

[1] Se ärende med dnr. RR 2021–296 som hanteras vid samma sammanträde.

Det bakomliggande förslaget

Förslag