Yttrande över förslag till föreskrifter om kvalitetskrav i yt- och grundvattenförekomster (2021–2027) i Sveriges fem vattendistrikt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser beslutsförslag till miljökvalitetsnormer som ska gälla 2021 till 2027 för de fem vattenmyndigheterna. Besluten meddelas därefter genom föreskrifter.

Förslaget innehåller kvalitetskrav och mål för vilken miljökvalitet som vattenförekomsterna ska uppnå. Senast den 22 december 2027 ska samtliga vattenförekomster ha uppnått god vattenstatus. Miljökvalitetsnormer beslutas för varje typ av status; ekologisk status, ekologisk potential, kemisk status och kvantitativ status. En grundläggande utgångspunkt är att minst god status ska uppnås och behållas, samtidigt som de möjligheter till undantag som EU:s ramdirektiv för vatten[1] och vattenförvaltningsförordningen[2] medger ska tillämpas när förutsättningarna för det är uppfyllda. Miljökvalitetsnormerna omfattar 27 000 vatten-förekomster inom flera samhällssektorer, främst jordbruks- respektive skogsbrukssektorn, men även verksamhet inom fiske- och vattenbruk, vatten- och reningsverk.

[1] Europaparlamentets och rådet direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.
[2] Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.