Yttrande över förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Vattenmyndigheterna föreslår undantag från kravet att uppnå god ekologisk potential för kraftigt modifierade vattenförekomster genom sänkta miljökvalitetskrav för 485 av 658 vattenförekomster som är kraftigt modifierade av vattenkraft. De sänkta kraven införs genom ändringar i länsstyrelsernas föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Sveriges fem vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. För varje vattenförekomst anges vilken ekologisk potential och kemisk ytvattenstatus som ska uppnås och vid vilken tidpunkt samt vilken kravnivå som ska uppnås för varje kvalitetsfaktor.