Yttrande över förslag till föreskrifter om pensionsstiftelser och förslag till ändringar i informationsföreskrifterna

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det ställs nya och utökade krav på den information som pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättningar gjorts till stiftelsen ska lämna. Det gäller uppgifter om stiftelsens kontaktuppgifter, i vilken medlemsstat den är registrerad eller auktoriserad och vilka myndigheter som utövar tillsyn över stiftelsen. Vidare ska information om placeringsprofil, syfte och hur detta ska uppnås och information om huruvida miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer eller företagsstyrningsfaktorer beaktas i placeringsbeslut och i så fall på vilket sätt. Stiftelsen ska på begäran av den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen, kostnadsfritt tillhandahålla sina stadgar och i pappersform. Det föreslås vidare nya krav på innehållet i de styrdokument som pensionsstiftelser ska upprätta. Dessa ska innehålla riktlinjer för riskhantering, internrevision och för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal och det föreslås bestämmelser rörande stiftelsens beredskapsplan och ersättningspolicy. Bestämmelserna i de i dag gällande föreskrifterna om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys förs över till de nya föreskrifterna. Det föreskrivs vidare om innehåll i placeringsriktlinjerna och i konsekvensanalysen. Nya bestämmelser i förhållande till de befintliga rör t.ex. krav på att stiftelserna ska, i förekommande fall, redogöra för beaktande av hållbarhetsfaktorer samt att placeringsriktlinjerna ska innehålla en beskrivning av hur stiftelsen mäter motpartsrisker även i de fall motparterna är stater. De nya föreskrifterna genomför, tillsammans med ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser (tryggandelagen), direktiv 2016/2341/EU om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (det andra tjänstepensionsdirektivet).