Yttrande över förslag till föreskrifter om rapportering enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I sak anges förslaget innebära att alla som enligt penningtvättslagen är skyldiga att rapportera och lämna uppgifter till Polismyndigheten ska göra det i enlighet med de föreslagna föreskrifterna. Specifikt anges att rapportering och lämnande av uppgifter ska ske genom Polismyndighetens webbportal. För att kunna rapportera eller lämna uppgifter i webbportalen måste också uppgiftslämnaren registrera sig där. Rapportering och lämnande av uppgifter kan antingen göras genom ett en s.k. XML-fil laddas upp i webbportalen eller genom manuell rapportering i webbportalen[1].

[1] Manuell rapportering innebär att den som lämnar uppgifterna fyller i ett webbformulär. XML-lösningen innebär att uppgifter hämtas automatiskt från verksamhetsutövarens olika register och databaser. Det anges att målsättningen är att alla större verksamhetsutövare ska välja att rapportera med XML-lösningen, men detta krävs inte enligt föreskriftsförslaget.

Taggar:

penningtvätt