Yttrande över förslag till föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag till nya föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet som ska ersätta nuvarande föreskrifter (EIFS 2010:1) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.

Det införs en möjlighet till digital inlämning av årsrapport och revisorsintyg. En årsrapport och ett revisorsintyg får lämnas in som bestyrkt elektronisk kopia om det uppfyller de krav som ställs på avancerad elektronisk underskrift som anges i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Bestämmelsen beskriver även det tillvägagångssätt som ska användas för att skicka in handlingarna digitalt till Energimarknadsinspektionen.

Det införs en hänvisning till årsredovisningslagen (1995:1554) så att det framgår att uppställningsform för balansräkning ska ske enligt den lagen, samt att det förtecknas vilka poster som utöver vad som krävs i årsredovisningslagen, ska specificeras i not (räntebärande skulder, bokslutsdispositioner samt förändring av eget kapital).

Utöver detta förslås språkliga och redaktionella ändringar, liksom borttagande av dubbelreglering.

Det bakomliggande förslaget

Förslag