Yttrande över förslag till föreskrifter om rovdjursförvaltning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser nya föreskrifter om rovdjursförvaltning som ska ersätta
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:1) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn,
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:15) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo,
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:24) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg,
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn.

Förslaget innebär att länsstyrelserna ska kunna fatta beslut om licensjakt på järv om det föreligger en gynnsam bevarandestatus. Det införs vidare ett krav på samråd inom och mellan rovdjursförvaltningsområden inför lämnandet av förslag till miniminivåer för rovdjur samt inför länsstyrelsernas beslut om licensjakt. Krav införs även på att länsstyrelserna ska redovisa genomförda samråd. Det införs förtydliganden avseende jakttider och användning av hund vid licensjakt samt förenklingar och förtydliganden avseende detaljregler om åteljakt efter björn.

Gränsen för hur många hundar som får användas vid licensjakt på varg skärps och sätts till tre. En viss skärpning om att hundar inte får bytas ut vid jakt efter björn införs. Tidigare har detta endast varit en rekommendation.

Ett förtydligande om tillåtet avstånd från åtel för hundsläpp införs.

Kraven i tidigare föreskrifter avseende jaktledaren utgår, eftersom det saknas stöd i jaktlagstiftningen för att bemyndiga jaktledaren med ansvar för kontroll av tilldelning, återrapportering med mera. Det blir nu istället upp till länsstyrelserna att i sina beslut om licensjakt bedöma behovet av villkor för jakten och eventuella krav på jaktledaren.

Naturvårdsverket lämnar även två alternativa förslag om jakttider vid licensjakt.

De allmänna råden upphävs och ersätts med annan vägledning.