Yttrande över förslag till föreskrifter om skydd för slutanvändare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till följande föreskrifter;

  • Post- och telestyrelsens föreskrifter om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås (PTSFS 2022:X),
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter om offentliggörande av information (PTSFS 2022:X),
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter om skyldighet att informera inför en automatisk avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor (PTSFS 2022:X) samt
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter om vad en specificerad faktura ska innehålla (PTSFS 2022:X).

De föreslagna föreskrifterna ersätter PTS föreskrifter och allmänna råd PTSFS 2006:3 (föreskrifter om skyldighet att tillhandahålla specificerad telefonräkning), PTSFS 2009:6 (allmänna råd om underrättelse vid villkorsändring), PTSFS 2009:7 (allmänna råd om information om priser, taxor och allmänna villkor) och PTSFS 2013:341 (föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal).

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

slutanvändare