Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende it-användning i företag (NV0116)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser föreskrifter med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och handlar om uppgiftsskyldighet för företag när det gäller it-användning.

I 2023 års undersökning introduceras en ny frågemodul av Eurostat; Dataanvändning, delning, Analys och handel med data. Utöver detta utökas befintliga frågemoduler: Användning av webbplant, Användning av mobilapplikationer, Artificiell intelligens.

Det bakomliggande förslaget

Förslag