Yttrande över förslag till föreskrifter om tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel och om erkännande av yrkeskvalifikationer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget om tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel och om erkännande av yrkeskvalifikationer innebär att bestämmelserna delas upp för växtskyddsmedel och biocidprodukter avseende tillämpningsområde samt tillstånds- och utbildningskrav samt ansökningsförfarande.

Med förslaget ändras tillståndsgivningen för användning av bekämpningsmedel, så att det blir möjligt för enskilda yrkesutövare att ansöka om tillstånd antingen för både biocidprodukter och växtskyddsmedel eller enbart det ena.

Det befintliga kravet på att den sökande ska ha praktisk erfarenhet för att få ett användningstillstånd för tillståndspliktiga bekämpningsmedel tas bort.

För bekämpningsmedel för vilka särskilt omfattande kunskapskrav gäller har kravet på praktisk erfarenhet förtydligats och ett nytt krav har förts in gällande praktikens längd. Den praktiska erfarenheten kan, enligt förslaget, avse både växtskyddsmedel och biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde eller enbart det ena. Vidare kan den praktiska erfarenheten avse användning av bekämpningsmedel som omfattas av tillstånd enligt både 1 och 2 §§ (2 kap.). Den sökande ska ha arbetat minst 1 500 timmar med tillståndspliktiga bekämpningsmedel under de senaste två åren.

Kravet på att den sökande av tillståndet ska ha teoretiska kunskaper behålls, men en ny formulering gällande växtskyddsmedel föreslås, så att lydelsen blir att den sökande ska ha tillräckliga kunskaper om en säker och hållbar användning av växtskyddsmedel i enlighet med bilaga 1 till hållbarhetsdirektivet.

Till ansökan om tillstånd ska den sökande, enligt förslaget, bifoga utbildningsbevis från utbildning anordnad av Folkhälsomyndigheten samt kopia av giltig legitimation. En tidsbegränsad dispens från kravet på utbildningsbevis kan ges om det finns särskilda skäl.

Ett beviljat tillstånd ska som längst löpa fem år från utbildningsbevisets utfärdandedatum. Tidigare bestämmelser har inneburit att giltighetstiden varit längre än fem år, eftersom den 31 december fem år efter utbildningen har satts som slutdatum för tillstånden. Tillståndet kan tillfälligt förlängas om det finns särskilda skäl. Bestämmelser om möjlighet att återkalla ett tillstånd införs. Ett tillstånd ska, liksom framgår av gällande föreskrifter, kunna förnyas en gång utan att den sökande behöver genomgå utbildning. Detta ska, enligt förslaget, emellertid inte gälla för användningstillstånd för bekämpningsmedel som avser särskilt omfattande kunskapskrav.

Folkhälsomyndigheten får, med förslaget, ansvar för att även anordna utbildning i att använda biocidprodukter. Idag föreligger enbart ansvar för att anordna utbildning i hantering av växtskyddsmedel. Utbildningen ska vara den enda som är godkänd för att ansöka om användningstillstånd för biocidprodukter. Liksom det blir möjligt att utfärda separata tillstånd, kan Folkhälsomyndigheten med förslaget även anordna separata utbildningar.

Enligt förslaget ska utbildningsbevis även utfärdas beträffande användning av biocidprodukter. Giltighetstiden för bevisen ska vara tio år för de som avser bekämpningsmedel enligt 2 kap. 4 § och 5 år för de som avser bekämpningsmedel enligt 2 kap. 5 §.

Slutligen avser förslaget bestämmelser gällande ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer i samband med etablering i Sverige. En ansökan ska innehålla fullständigt namn och adress, en kopia av giltigt pass, kopia av bevis på formella kvalifikationer, kompetens- eller utbildningsbevis som inte är äldre än fem år samt kopia av intyg om eventuell yrkeserfarenhet. Det framgår även vilket underlag den sökande ska komplettera sin ansökan med i fall beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer villkoras.