Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende konsumentprisindex (KPI)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innehåller bestämmelser om uppgifter som ska lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) för undersökningen om Konsumentprisindex och att dessa uppgifter som huvudregel ska lämnas i form av transaktionsdata. Enligt förslaget får SCB även besluta att uppgifter ska lämnas i ett alternativt elektroniskt format, genom uppgifter på uppgiftslämnarnas hemsidor som läses automatiserat (s.k. webbskrapning) eller på annat särskilt utpekat sätt. Uppgifterna ska lämnas av näringsidkare i branscher som säljer konsumentvaror eller -tjänster. Det gäller exempelvis livsmedel, dryck, tobak, kläder, hushållsvaror, läkemedel, fordon, transporttjänster, sjukvård, post- och telekommunikation, rekreation, kultur, utbildning, restaurang, logi, finansiella tjänster och boenderelaterade kostnader. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tidpunkter för uppgiftsinlämnande. Genom de nya föreskrifterna föreslås de nu gällande föreskrifterna, SCB-FS 2016:25, att upphöra gälla.