Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen anges att Statistiska centralbyrån (SCB) har för avsikt att utfärda föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till beräkningen av Konsumentprisindex (KPI).

Bland annat innefattar de förslagna ändringarna bestämmelser om att uppgifter som huvudregel ska lämnas i forma av transaktionsdata men att SCB även ska kunna besluta om att uppgifter ska lämnas i alternativa elektroniska format. Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om tidpunkt och frekvens för uppgiftslämnandet.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 september 2022

Det bakomliggande förslaget

Förslag