Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödselmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödselmedel.