Yttrande över förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Skolverket gör bedömningen att förslaget inte medför effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

Regelrådet kan konstatera att konsekvensutredningen saknar en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits för att förslaget inte ska medföra mer långtgående kostnader eller begränsningar än nödvändigt, samt hur och när förslaget ska utvärderas. Förslaget remitterades till Regelrådet efter att den nya förordningen om konsekvensutredningar (SFS 2024:183) trädde i kraft, varför sådan information borde funnits med i konsekvensutredningen.

Regelrådet instämmer i förslagsställarens bedömning att förslaget, om än marginellt, kan bidra till att förenkla övergången från kursutformade betyg till ämnesbetyg. Även om förslaget medför administrativa förenklingar kräver dock såväl förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning som förordning (2024:183) om konsekvensutredningar att kostnader ( 7 § 3 p, respektive 7 § 1 p.) att en beräkning av sådana kostnader redovisas. Remitterad konsekvensutredning saknar sådan beskrivning, vilket är en brist. Regelrådet inser dock att orsaken till att kostnader inte har kunnat beräknas skulle kunna vara en följd av att kostnadsberäkningar till ämnesbetygsreformen saknas, vilket gör det svårt att uppskatta möjliga kostnadsbesparingar. Om så är fallet borde dock ett resonemang om detta funnits med i konsekvensutredningen.

Regelrådet finner sammantaget att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i förordningen (2024:183) om konsekvensutredningar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag