Yttrande över förslag till föreskrifter om vilka uppgifter företag ska lämna rörande tillhandahållande av kontanttjänster

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag ska lämna för tillsyn av den skyldighet kreditinstitut har att tillhandahålla kontanttjänster och om mottagare av uppgifterna.

I sak anges förslaget omfatta följande. De uppgifter som föreslås omfattas av föreskrifterna är plats för kontanttjänsten t.ex. adressuppgift, servicetyp (kontantuttag eller dagskasseinsättning), serviceform (t.ex. bankkassa, ombudslösning eller automat) och tillgänglighet (tillträdeshinder,

öppettider, avgifter och maxbelopp för tjänsten). Det anges att företagen idag lämnar uppgifter om serviceplats och servicetyp och under rubriken serviceform lämnas information om aktuell serviceform på platsen. Det tillkommer således uppgifter om avgifter (endast för kontantuttag), öppettider och maxbelopp vid kontantuttag och dagskasseinsättning. Vidare anges att företag som ska lämna uppgifter kan delas in i två grupper där det skiljer sig vilka uppgifter de två grupperna ska lämna. Huvudmän är de företag som driver eller på annat sätt råder över kontanttjänsten, dvs. Bankomat, ClearOn, banker med kontanthanterande kontor etc. Huvudmän föreslås lämna samtliga uppgifter vilket kommer omfatta alla föreslagna uppgifter enligt ovan men även uppgift om vilka av de kreditinstitut som omfattas av skyldigheten enligt 9 kap. 1 § betaltjänstlagen vars kunder kan använda sig av tjänsten. Kreditinstituten enligt ovan ska i vissa fall (när de inte rapporterar uppgifter som huvudman) lämna andra uppgifter. Uppgifter ska lämnas per serviceform hos huvudman och omfattar uppgifter om summan av dels avgifter som det aktuella kreditinstitutet tar ut från slutkunden för kontantuttaget men även uppgift om avgifter som huvudmannen tar ut. Samt även uppgifter om maxbelopp för kontantuttag/dagskasseinsättning vilket kan skilja sig mellan huvudmannen och kreditinstitutet.