Yttrande över förslag till föreskrifter om vissa försäkringsföreningar som har undantag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om vissa försäkringsföreningar som har undantag, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag, föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag, föreskrifter om ändring i Finansinspektions föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse och föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse.

Det föreslås nya föreskrifter för försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar men inte tjänstpensionskassor. Föreskrifterna reglerar hur sådana föreningar ska beräkna försäkringsförmåner och vilken information föreningarna ska lämna till försäkringstagare, andra ersättningsberättigade och de som erbjuds att teckna en försäkring. Föreskrifterna innehåller också regler om hur försäkringsföreningarna ska beräkna det schablonberäknade kapitalkravet, hur de ska investera tillgångar på ett aktsamt sätt samt hur föreningarna ska styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse. Förslaget anges innehålla bestämmelser om verksamhetsplan, information, försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas och schablonmässigt kapitalkrav, styrning av en försäkringsförening, försäkringsteknisk utredning, rapporter, åtgärdsplan vid bristande uppfyllelse av kapitalkravet och avgifter för återköp och överföring.