Yttrande över förslag till föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i variabellistan till den årliga undersökningen Företagens ekonomi (FEK) dels till följd av krav på rapporteringsskyldighet från EU, dels till följd av ändrade behov av uppgifter hos Nationalräkenskaperna. Därutöver görs förtydliganden för att undvika fel i rapporteringen från företag.

Variabellistan utgör en bilaga till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi.

Variabler som ändras till följd av EU-krav avser statistik om fiskberedningsindustrin och gäller uppgifter om sysselsättningsstöd respektive investeringsstöd från Jordbruksverket.

Variabler som lagts till eller anpassats i specifikationen till personalkostnader för att täcka Nationalräkenskapernas behov avser löner och andra ersättningar, pensionskostnader och övriga personalkostnader.

Variabler som ändras för att undvika felrapportering avser det som i befintlig lydelse heter patent, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, uthyrning personbilar, lätta lastbilar utan förare. Utöver detta stryks vissa kostnadsvariabler från specifikationen till personalkostnader (pensionsutbetalningar, pensionsavsättningar, utbildning, sjuk- och hälsovård och andra personalkostnader).