Yttrande över förslag till föreskrifter (STAFS 2020:1) om ackreditering samt föreskrifter om upphävande av elva verksamhetsspecifika författningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innebär att elva[1] verksamhetsspecifika författningar och den nu gällande författningen med föreskrifter om ackreditering (STAFS 2015:8) upphävs och ersätts av en ny författning med föreskrifter, som samlar samtliga krav på ackrediterade organ oavsett verksamhetsområde (STAFS 2020:1). Utöver att bestämmelser från de verksamhetsspecifika författningarna omarbetas och ersätts med nya bestämmelser i den nya författningen innebär förslaget även att ett fåtal nya krav införs. Dessa innefattar i huvudsak krav i samband med ansökan av ackreditering och efter att ackreditering beviljats, krav på att en kontrollordning ska vara lämplig för ackreditering, krav vid användandet av ackrediteringssymbolen och hänvisning till ackreditering och IAF:s CERTSEARCH-märke[2].

[1] Swedacs särskilda föreskrifter (STAFS 2003:12) för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande provning, föreskrifter och allmänna råd (2007:10) om ackreditering av organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt GEP, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem, föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier, föreskrifter (STAFS 2011:34) om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning, föreskrifter (STAFS 2011:35) om ackreditering av producenter av referensmaterial, föreskrifter (STAFS 2012:6) om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:5) om ackreditering av organ som certifierar produkter, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:6) om ackreditering av organ som certifierar personer.
[2] IAF, den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar certifieringsorgan. Syftet med användandet av CERTSEARCH-märket är att göra det lättare för allmänheten att kontrollera ett certifikats äkthet.

Taggar:

ackreditering