Yttrande över förslag till föreskrifter (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Föreskrifterna (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg ändras så att de striktare bestämmelserna avseende utsläpp av kväveoxider som gäller i NECA-området utvidgas till att även gälla i inre vatten.

För att få samma krav för kväveutsläpp inom hela det svenska territoriet görs ett tillägg i den befintliga bestämmelsen 13 kap. 24 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.