Yttrande över förslag till föreskrifter, undantag från skyldighet som gäller kassaregister med mera

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2013:18 om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister ersätts av nya föreskrifter där två nya paragrafer läggs till. Den ena paragrafen avser ett generellt undantag för allmän trafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag, så att dessa företag inte längre ska behöva ansöka om undantag från användande av kassaregister. Den andra paragrafen avser en förlängning av det generella undantaget för företag som säljer spel genom ombud.

En förlängning av det generella undantaget gällande skyldigheter kopplat till kassaregister föreslås även för lotterier, vilket omfattar tivoliverksamhet. Undantaget har gällt sedan år 2014 och förlängs med två år åt gången, vilket nu medför en förlängning till om med år 2019.

Förskrifter föreslås om undantag för år 2018 för företag som säljer biljetter som registreras i ett externt webbaserat försäljningssystem. Skatteverket kommer att upphöra med undantag enligt den förteckning över terminalsystem som idag finns i SKVFS 2016:19. Det medför att alla företag som har ett webbaserat försäljningssystem ska omfattas av undantaget, det vill säga oberoende av vilket terminalsystem företaget har.

Enligt förslaget ändras föreskrifter SKVFS 2014:10 om användning av kassaregister genom nya föreskrifter, så att utländska företag utan fast driftställe i Sverige inte längre ska ha krav på sig att förvara kassaregistret och dess kontrollenhet i Sverige. Det klistermärke som ska placeras på kassaregistret och som Skatteverket med nuvarande regler skickar till företaget efter att en anmälan om kassaregister har gjorts i verkets e-tjänst ska, enligt förslaget, utgå. Ett undantag från märkning av kassaregistren för dessa företag föreslås därmed. En utökad möjlighet för företagen föreslås också så att de även får använda danska och norska som språk på kvitton och rapporter.

Taggar:

Kassaregister