Yttrande över förslag till författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det svenska förbudet mot kvicksilver överlappar förbuden i EU:s kvicksilverförordning. Förslaget syftar därför till att säkerställa att de svenska reglerna överensstämmer med EU-rätten samt undvika en dubbelreglering av förbud mot kvicksilver. Förslagsställaren redogör utförligt för bakgrund, alternativa lösningar och konsekvenserna av om ingen reglering kommer till stånd i sin konsekvensutredning. Däremot saknas det en beskrivning av behov av speciella informationsinsatser och berörda företagens storlek, vilket är en brist. Samtliga övriga aspekter uppfyller dock kvalitetskraven. Regelrådet anser därutöver att det hade varit önskvärt om förslagsställaren kunde beskriva hur undantagen från det svenska förbudet förhåller sig till de nya EU-förbuden samt konsekvenserna för företag som följer av ändringarna i kvicksilverförordningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag