Yttrande över förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)

Riksdagen har tidigare antagit ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att de samlade intäkter som en nätkoncessionshavare (elnätsföretag) högst får uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod, en intäktsram, ska fastställas i förväg. Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva nätverksamheten. Den föreslagna förordningen innehåller bestämmelser om bl.a. skyldighet för Svenska kraftnät att lämna ett förslag till intäktsram till Energimarknadsinspektionen samt om värdering och dokumentation av anläggningstillgångar som ska ingå i kapitalbasen vid fastställandet av intäktsramen. Syftet med förslaget är att lägga fast regler för hur kapitalbasen ska beräknas vilket är en förutsättning för att ändringarna i ellagen ska kunna tillämpas.