Yttrande över förslag till förordning om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete

Den föreslagna förordningen avses ersätta förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter). Förslaget innebär bl.a. att den hittillsvarande kopplingen till leveranser av svenska varor och tjänster ersätts med krav på upphandling i internationell konkurrens.

I remissen anges att det inte upprättats någon konsekvensutredning i ärendet ”eftersom en utredning skulle fördröja behandlingen av ärendet på ett sätt som kan förväntas medföra väsentlig olägenhet”. Remissen innehåller dock inga som helst upplysningar om vilka olägenheter som skulle kunna uppkomma vid en fördröjning av ärendets beredning. I avsaknad av sådan redovisning kan Regelrådet inte ansluta sig till uppfattningen att det varit motiverat att avstå från att upprätta en konsekvens-utredning. I brist på konsekvensutredning kan Regelrådet inte heller tillstyrka förslaget.