Yttrande över Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer för byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Som framgår ovan har vissa aspekter av konsekvensutredningen beskrivits på ett godtagbart sätt, såsom berörda företag utifrån antal, storlek och bransch. Regelrådet har dock noterat ofullständiga beskrivningar i ett flertal andra aspekter, där en central del är förslagets kostnadspåverkan. Mot bakgrund av att regelverket om klimatdeklarationer genererade betydande administrativa kostnader för berörda företag när det trädde i kraft, bör varje förslag som kommer därefter beskrivas såväl kvalitativt som kvantitativt. Detta för att förstå förslagets effekter för berörda, samt i ett såväl kortare som längre perspektiv kunna sätta kostnaderna i relation till förväntad klimatnytta. Vid en sammantagen bedömning kan Regelrådet inte bortse från de brister som har identifierats i konsekvensutredningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag