Yttrande över förslag till Jordbruksverkets föreskrifter om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållaresregistrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra, saknr D 35

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Det föreslås införas en mer utförlig bestämmelse om vad en veterinär ska överväga innan han eller hon ordinerar ett läkemedel till ett djur. Vidare föreslås vissa förtydliganden i vad som gäller vid förskrivning av antimikrobiella läkemedel. Det föreslås dessutom en anpassning av listan på de läkemedel som inte får användas till djur, dels så att det inte finns någon dubbelreglering gentemot EU:s förordning 2019/6, dels efter vilka läkemedel som det är rimligt att förbjuda även om de inte är förbjudna enligt förordningen.

När det gäller hormoner föreslås en korrigering av föreskrifterna så att de stämmer överens med EU:s direktiv 92/22. Det föreslås vidare att en veterinär under vissa villkor får förskriva sederande läkemedel i form av mun-gel inför skoning samt vissa läkemedel till privata företag med hundar som arbetar med narkotikasök utan tidsbegränsning på fyra veckor. När det gäller villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) föreslås flera ändringar för att uppdatera föreskrifterna, förtydliga vad som gäller rent generellt samt för att få mer likartade bestämmelser för olika djurslag. Några av de ändringar som föreslås anges vara följande. Vilka djurkategorier som villkorad läkemedelsanvändning får användas till föreslås ändras. Det föreslås att alla veterinärer som förskriver läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning ska ha gått en kurs på detta område, oavsett vilka djurkategorier hen förskriver läkemedel till. Därutöver föreslås att veterinären innan förskrivning bland annat ska ta fram en skriftlig djurhälsoplan. Ändringar föreslås också när det gäller vad behandlingsinstruktionerna ska innehålla och att de ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, branschriktlinjer samt erfarenheter från tidigare behandlingar på den aktuella gården. Vidare föreslås ändringar i vad överenskommelsen med djurhållaren och anmälan till länsstyrelsen ska innehålla. Det föreslås att upp till tre veterinärer får ha villkorad läkemedelsanvändning i en och samma besättning och anges förutsättningar för detta. Förtydliganden föreslås om vad som gäller vid så kallad säsongsbunden villkorad läkemedelsanvändning och om vilka läkemedel en veterinär får förskriva, inklusive en lista över substanser för respektive djurslag. Det föreslås också bestämmelser om hur ofta en veterinär ska besöka besättningen, vad hen ska göra under besöken samt vad som gäller för digitala besök. Vidare föreslås förtydliganden om vad som gäller vid journalföring av ViLA-behandlingar. Det införs gränsvärden som gäller för ViLA-mjölk, både för att få börja med ViLA och för att få utökade intervaller i föreskrifterna (idag hanteras de som separata beslut). Det samt införs också en möjlighet för veterinären att frångå gränsvärdena under vissa förutsättningar. Slutligen förtydligas vad som gäller för en djurhållare i samband med ViLA (mycket av dagens bestämmelser anges endast vara riktade till veterinären).

Det föreslås att kravet på godkännande av kurser tas bort, den som håller en kurs i immobilisering ska dock anmäla detta till Jordbruksverket. Det föreslås även att kravet på tillstånd för att få förskriva och tillhandahålla läkemedel för immobilisering av tamdjur tas bort. Vidare föreslås att vingmärkning av fåglar och frysmärkning av hästar inte längre ska vara tillåtet. När det gäller id-märkning med injicerbar transponder föreslås att utbildningsanordnare ska meddela länsstyrelsen innan utbildningen startar, eftersom det är länsstyrelsen som i egenskap av att vara kontrollmyndighet behöver ha kännedom om detta. Det föreslås vidare att en djurhållare som har genomgått utbildning med godkänt resultat endast ska få id-märka följande djurslag: hundar, katter, kaniner och illrar; hästdjur (häst, åsna, mulåsna och mula) och kameldjur (alpacka, lama, kamel och dromedar).

Det bakomliggande förslaget

Förslag