Yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag till lag om ändring i lagen (2020:1066) om förfarandet vid skatte-reduktion för installation av grön teknik.

En höjning förslås av skattereduktionen för installation av grön teknik, det så kallade gröna avdraget, så att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna.

Det bakomliggande förslaget

Förslag