Yttrande över förslag till lag om införande av skollagen m.m.

Remissen innehåller förslag till lag om införande av skollagen (2010:000), förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160, förslag om lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596) samt förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Någon konsekvensutredning eller annan beskrivning av förslagens ekonomiska effekter har inte fogats till remissen.